Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży, na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna: art. 137 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2023 r. Poz. 900, 1672, 1718, 2005 z późn. zm.)

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski
 • Biologia 

Zgodnie z § 4. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z dnia 25 listopada 2022 r. Poz. 2431) za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 rozpoczną naukę w klasie pierwszej, w rozszerzeniu realizować będą następujące przedmioty z zakresu kształcenia ogólnego:

 • Język angielski
 • Biologia 

Nauka języków obcych

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 rozpoczną naukę w klasie pierwszej, będą kontynuować naukę następujących języków obcych:

 • Język angielski
 • Język niemiecki

Na rok szkolny 2024/2025 prowadzimy nabór uczniów uprawiających bądź zainteresowanych uprawianiem następujących dyscyplin sportowych:

 • Boks
 • Piłka nożna
 • Lekka atletyka
 • Pływanie + Ratownictwo wodne
 • Szachy
 • Taekwondo
 • Tenis ziemny na wózkach

Zajęcia sportowe realizowane są na podstawie programów szkolenia sportowego zatwierdzonych przez ministra do spraw kultury fizycznej, w wymiarze 13 godzin tygodniowo.

Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klasy I Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży na rok szkolny 2024/2025

Opracowano na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 roku.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postepowaniu uzupełniającym

1.  

Określenie przez dyrektora szkoły, i podanie do publicznej wiadomości, szczegółowego terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

 do 10 maja 2024 r.

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego, przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły 

od 13 maja 2024 r.

do 29 maja 2024 r.

do godz. 15:00

od 23 lipca 2024 r.

do 26 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

3. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 31 maja 2024 r.

do 7 czerwca 2024 r.

II termin:

do 28 czerwca 2024 r.*

od 29 lipca 2024 r.

do 31 lipca 2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin:

do 10 czerwca 2024 r.;

II termin:

do 1 lipca 2024 r.*

do 1 sierpnia 2024 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  io zaświadczenieo wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku.

od 21 czerwca 2024 r.

do 9 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

nie dotyczy

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy **, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 10 lipca 2024 r.

 do 29 lipca 2024 r.

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 do 15 lipca 2024 r.

do 5 sierpnia 2024 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2024 r.

o godz. 10.00

6 sierpnia 2024 r.

o godz. 10.00

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

 

do 19 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

 

do 9 sierpnia 2024 r.

do godz. 15:00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 lipca 2024 r.

o godz. 10:00

12 sierpnia 2024 r.

o godz. 10:00

11.

Sporządzenie i przekazanie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przez komisję rekrutacyjną danej szkoły ponadpodstawowej informacji– o liczbie wolnych miejsc w tej szkole – w celu jej udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświat

22 lipca 2024 r.

do godz. 14.30

12 sierpnia 2024 r.

do godz. 14:30

*Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub próby sprawności w pierwszym terminie

**Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).

Harmonogram przeprowadzania prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy pierwszej Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży na rok szkolny 2024/2025

Kandydatów obowiązuje strój sportowy.

Przed przystąpieniem do prób sprawności fizycznej należy złożyć w sekretariacie szkoły:

 • Formularz zgłoszeniowy na test sprawności fizycznej.
 • Zgodę rodziców/rodzica kandydata/kandydatki na naukę w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży.
 • Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia, umożliwiającym podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego.

Dyscyplina sportu

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym podstawowym

Termin dodatkowy*

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Miejsce przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

Boks

04.06. 2024 r. godz. 10.00

18.06.2024 r. godz. 10.00

30.07.2024 r. godz. 10.00

Sala gimnastyczna LMS w Łomży, ul. Wiejska 16

Piłka nożna

04.06. 2024 r. godz. 10.00

18.06.2024 r. godz. 10.00

30.07.2024 r. godz. 10.00

Stadion sztuczny MOSiR w Łomży, ul. Zjazd 18

Lekka atletyka

04.06. 2024 r. godz. 10.00

18.06.2024 r. godz. 10.00

30.07.2024 r. godz. 10.00

Stadion lekkoatletyczny w Łomży ul. Zjazd 18

Pływanie+ ratownictwo

wodne

03.06.2024 r. godz. 11.30

17.06.2024 r. godz. 11.30

22.07.2024 r. godz.10.00

Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży,

ul. Niemcewicza 17

Tenis ziemny na wózkach

06.06.2024 r. godz. 10.00

20.06.2024 r. godz. 10.00

30.07.2024 r. godz.10.00

Sala gimnastyczna LMS w Łomży, ul. Wiejska 16

Szachy

07.06.2024 r. godz. 10.00

24.06.2024 r. godz. 10.00

30.07.2024 r. godz.10.00

Sala gimnastyczna LMS w Łomży, ul. Wiejska 16

Taekwondo

04.06. 2024 r. godz. 10.00

18.06.2024 r. godz. 10.00

30.07.2024 r. godz. 10.00

Sala gimnastyczna LMS w Łomży, ul. Wiejska 16

*Termin dodatkowy dla kandydatów, którzy z przyczyn obiektywnych nie przystąpią do prób w terminie podstawowym